Bctc theo thông tư 133

     

Hiện nay, quá trình làm report tài thiết yếu theo thông tư 133 với thông tứ 200 vẫn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn khi nào hết. Nhờ các công nỗ lực kiểm tra dữ liệu và lập báo cáo tài chính của phần mềm kế toán, kế toán thậm chí chỉ mất chưa tới 1 giờ để xong bộ report tài chính.

Bạn đang xem: Bctc theo thông tư 133

Tuy nhiên, để sở hữu một bộ báo cáo tài chủ yếu “không tỳ vết”, kế toán cũng yêu cầu trang bị mang lại những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản để sáng sủa khi nộp bộ báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp. Hãy cùng tò mò cách làm và bình chọn bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 trong bài viết này nhé.


*

Bộ report tài bao gồm theo Thông tư 133 gồm những gì?

Bộ báo cáo tài thiết yếu theo Thông tư 133 gồm những báo cáo:

Báo cáo tình hình tài chủ yếu (Mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN).Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Thuyết minh báo cáo tài chính.Bảng phẳng phiu số phạt sinh.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp/ gián tiếp (không bắt buộc mà khuyến khích nộp)

Theo Thông bốn 133, các report này được lập dựa theo những sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể của tài khoản những năm tài chính.

Với các báo cáo tài chính được lập bằng ứng dụng kế toán 1A, kế toán trả toàn có thể dựa vào theo Bảng phẳng phiu số tạo nên để kiểm tra kết quả báo cáo tài bao gồm đã lập. (Nếu bạn chưa chắc chắn cách lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán 1A, hãy tham khảo bài viết này).

Số liệu lên báo cáo tài thiết yếu được tínhnhư sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng đưa định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Chi phí và những khoản tương đương tiền110Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản gồm kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền)
II. Đầu tư tài chính120121 + 122 + 123 + 124
1. Chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản đang liệt kê trong Mã số 110)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác123NCK của TK 228
4. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu tài bao gồm (*)124Có vào cuối kỳ (CCK) của TK 2291, 2292 (ghi số âm)
III. Những khoản nên thu130131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136
1. Yêu cầu thu của khách hàng131NCK của TK 131
2. Trả trước cho những người bán132NCK của TK 331
3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc133NCK của TK 1361
4. Cần thu khác134NCK của TK1288(phải bỏ túi cho vay),1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
5. Gia tài thiếu ngóng xử lý135NCK của TK 1381
6. Dự phòng phải thu nặng nề đòi (*)136CCK của TK 2293 (ghi số âm)
IV. Mặt hàng tồn kho140141 + 142
1. Mặt hàng tồn kho141NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự trữ giảm giả hàng tồn kho (*)142CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Gia tài cố định150151 + 152
- Nguyên giá151NCK của TK 211
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)152CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm)
VI. Bất động sản đầu tư160161 + 162
- Nguyên giá161NCK của TK 217
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)162CCK của TK 2147 (ghi số âm)
VII. XDCB dở dang170NCK của TK 241
VIII. Tài sản khác180181 + 182
1. Thuế GTGT được khấu trừ181NCK của TK 133
2. Tài sản khác182NCK của TK242, 333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN200110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180
NGUỒN VỐN
I. Nợ cần trả300311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320
1. Bắt buộc trả bạn bán311CCK của TK 331
2. Người tiêu dùng trả chi phí trước312CCK của TK 131
3. Thuế và những khoản cần nộp bên nước313CCK của TK 333
4. Bắt buộc trả fan lao động314CCK của TK 334
5. Yêu cầu trả khác315CCK của TK335, 3368, 338, 1388
6. Vay cùng nợ thuê tài chính316CCK củaTK341, 4111(cổ phiếu ưu đãi)
7. Cần trả nội cỗ về vốn khiếp doanh317CCK của TK 3361
8. Dự trữ phải trả318CCK của TK 352
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi319CCK của TK 353
10. Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ320CCK của TK 356
II. Vốn chủ sở hữu400411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417
1. Vốn góp của nhà sở hữu411CCK của TK 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần412CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Vốn không giống của công ty sở hữu413CCK của TK 4118
4. Cp quỹ (*)414NCK của TK 419 (ghi số âm)
5. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái415
6. Các quỹ ở trong vốn công ty sở hữu416CCK của TK 418
7. Lợi nhuận sau thuế không phân phối417CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN500300 + 400

Lập, ngày ... Mon ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)
B.Cách lập report tình hình tài chính (Mẫu B01b-DNN) theo công thức

Do mẫu mã B01b-DNN là mẫu report trình bày theo dạng ngắn hạn và lâu dài nên:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng trả định vận động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN100110+120+130+140+150
I. Chi phí và các khoản tương tự tiền110Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản tất cả kỳ hạn gốc không thật 3 tháng), 1288 (các khoản tương tự tiền)
II. Đầu tứ tài bao gồm ngắn hạn120121 + 122 + 123
1. Hội chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán khiếp doanh(*)122Có thời điểm cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn123NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản sẽ liệt kê vào Mã số 110)
III. Những khoản đề nghị thu ngắn hạn130131 + 132 + 133 + 134 + 135
1. Cần thu thời gian ngắn của khách hàng131NCK của TK 131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn132NCK của TK 331
3. Buộc phải thu thời gian ngắn khác133NCK của TK1288 (chi tiết mang đến vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.

Xem thêm: Điểm Danh Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Nhất Tháng 5 Đi Du Lịch Ở Đâu

4. Tài sản thiếu hóng xử lý134NCK của TK 1381
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)135CCK của TK 2293 (ghi số âm)
IV. Hàng tồn kho140141 + 142
1. Hàng tồn kho141NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự trữ giảm mang hàng tồn kho (*)142CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản thời gian ngắn khác150151 + 152
1. Thuế GTGT được khấu trừ151NCK của TK 133
2. Tài sản thời gian ngắn khác152NCK của TK 242, 333
B - TÀI SẢN DÀI HẠN200210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260
VI.Các khoản nên thu lâu năm hạn210211 + 212 + 213 + 214 + 215
1. Nên thu lâu năm của khách hàng hàng211NCK của TK 131
2. Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn212NCK của TK 331
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc213NCK của TK 1361
4. Buộc phải thu dài hạn khác214NCK của TK1288 (chi tiết cho vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.
5. Dự trữ phải thu nhiều năm hạn khó khăn đòi215CCK của TK 2293 (ghi số âm)
VII. Tài sản cố định220221 + 222
- Nguyên giá221NCK của TK 211
- quý giá hao mòn lũy kế (*)222CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm)
VIII. Bất động sản đầu tư230231 + 232
- Nguyên giá231NCK của TK 217
- quý giá hao mòn lũy kế (*)232CCK của TK 2147 (ghi số âm)
IX. XDCB dở dang240NCK của TK 241
X. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn250251 + 252 + 253
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác251NCK của TK 228
2. Dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác (*)252CCK của TK 2292 (ghi số âm)
3.Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn253NCK của TK 1281, 1288
XI. Tài sản dài hạn khác260NCK của TK 242, 333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN300100 + 200
NGUỒN VỐN
C - NỢ PHẢI TRẢ400410 + 420
I. Nợ ngắn hạn410411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418
1. đề xuất trả người phân phối ngắn hạn411CCK của TK 331
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn412CCK của TK 131
3. Thuế và các khoản đề xuất nộp nhà nước413CCK của TK 333
4. Cần trả fan lao động414CCK của TK 334
5. Yêu cầu trả thời gian ngắn khác415CCK củaTK 335, 3368, 338, 1388.
6. Vay cùng nợ mướn tài thiết yếu ngắn hạn416CCK của TK 341
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn417CCK của TK 352
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi418CCK của TK 353
II. Nợ dài hạn420421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427
1. đề nghị trả người phân phối dài hạn421CCK của TK 331
2. Người tiêu dùng trả tiền trước nhiều năm hạn422CCK của TK 131
3. Bắt buộc trả nội bộ về vốn tởm doanh423CCK của TK 3361
4. Buộc phải trả dài hạn khác424CCK của TK335, 3368, 338, 1388
5. Vay với nợ mướn tài thiết yếu dài hạn425CCK của TK 341, 4111
6. Dự trữ phải trả lâu năm hạn426CCK của TK 352
7. Quỹ phát triển khoa học với công nghệ427CCK của TK 356
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU500511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517
1. Vốn góp của công ty sở hữu511CCK của TK 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần512CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Vốn khác của nhà sở hữu513CCK của TK 4118
4. Cp quỹ (*)514NCK của TK 419 (ghi số âm)
5. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái515
6. Những quỹ nằm trong vốn nhà sở hữu516CCK của TK 418
7. Roi sau thuế chưa phân phối517CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN600400 + 500

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)
C. Bí quyết kiểm tra report tình hình tài thiết yếu theo thông tứ 133

Do thực chất là đối ứng Nợ - Có của các tài khoản nên hầu hết khi Bảng cân đối số phát sinh đúng thì report tình hình tài bao gồm sẽ đúng. Kế toán buộc phải lưuý một trong những trường hợp sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANHNăm ...

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ01Lũy kế gây ra bên bao gồm (CPS) của TK 511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02Số phát sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 111, 112, 131
3. Lệch giá thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ (10 = 01 - 02)1001 - 02
4. Giá chỉ vốn hàng bán11Số phát sinh bên tất cả của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20 = 10 - 11)2010 - 11
6. Doanh thu vận động tài chính21Số vạc sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
7. Ngân sách tài chính22Số phát sinh bên có của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
- vào đó: giá cả lãi vay23
8. Bỏ ra phí cai quản kinh doanh24Số phát sinh bên có của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
9. Lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = đôi mươi + 21 - 22 - 24)3020 + 21 - 22 - 24
10. Các khoản thu nhập khác31Số phát sinh bên Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
11. Ngân sách chi tiêu khác32Số gây ra bên bao gồm của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)4030 - 32
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)5030 + 40
14. Túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp51

Số gây ra bên tất cả của TK 821đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số vạc sinh mặt Nợ của TK 821đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

15. Lợi tức đầu tư sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)6050 - 51

Lập, ngày ... Mon ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

*Lưu ý: Đối với các giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, chỉlấy giá chỉ trị chi tiết TK 711 cùng TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ và ngân sách chi tiêu thanh lý.

B. Giải pháp kiểm tra báo cáo kết quả chuyển động kinh doanhtheo thông tứ 133

Trước lúc làm báo cáo này, kế toán phải thực hiện rất đầy đủ các bút toán kết chuyển lợi nhuận và lợi nhuận thời điểm cuối kỳ để bảo vệ số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không thể số dư cuối kỳ)

Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tương xứng số số dư thời điểm cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ nên khớp với lợi nhuận trên các tờ khai thuế hàng tháng

Các chúng ta có thể bài viết liên quan cách kiểm tra tài liệu và chế tác nhanh báo cáo tài thiết yếu bằng phần mềm kế toán 1A trong nội dung bài viết này.