Kinh duy ma cật giảng giải

     

*


*
*

*

ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA 2022 (Nhâm Dần)

HỒ SƠ THỌ GIỚI

Số TT

Tên

Kích thước

Download

00

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN 2022

60 KB

01

ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐÀN 2022

28 KB

02

SƠ YẾU LÝ LỊCH THỌ GIỚI

60.5 KB

03

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO

32 KB

04

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO NI

32 KB

05

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ THỨC XOA

32 KB

06

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA-DI SA-DI NI

3.23 MB

07

ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT

28 KB

08

NỘI QUI ĐẠI GIỚI ĐÀN

71.5 KB

09

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC

40 KB

10

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC

48.5 KB


*


*
HT. Mê thích Thanh Từ giảng

Phần toát yếu nói về trọng tâm của bộ kinh, chứ không cần nói riêng biệt từng phẩm. Câu chữ mỗi bộ kinh đều sở hữu đủ bốn phần: giáo, lý, hạnh, quả. Cũng đều có khi giáo với lý phổ biến nhau nên chỉ có thể có cha là lý, hạnh, quả. Gớm này chú ý về hạnh, như vào phẩm đầu gồm vị trời hỏi Phật, yêu cầu hành ráng nào sẽ được cõi Phật thanh tịnh. Hy vọng được cõi Phật thanh tịnh, không phải chỉ nguyện suông mà lại phải hành động và tu tập theo gương hạnh chư Bồ-tát. Vày vậy phần đông phẩm kế nói về việc làm cho của cư sĩ Duy-ma-cật, đã diễn tả tâm vị tha sẵn sàng quên mình, dùng nhiều phương tiện giáo hóa chúng sanh trong hồ hết hoàn cảnh. Như Bồ-tát tu triệu chứng Niết-bàn mà không trụ Niết-bàn, vị an trụ Niết-bàn thì không còn sanh tử, làm thế nào độ thoát bọn chúng sanh. Tu chứng tất cả pháp mà không trụ toàn bộ pháp, vì ước ao đi trong tam giới lục đạo nhằm giáo hóa bọn chúng sanh.

Xem tiếp...

Bạn đang xem: Kinh duy ma cật giảng giải


*
HT. Thích Thanh Từ giảng

Chúc lụy là rước hết tâm tư nguyện vọng dặn dò lại người sau nỗ lực thực hiện nay đúng theo ý thức đức Phật chỉ dạy, duy trì bảo vệ kinh và áp dụng tu hành. Như cha mẹ khi sát trăm tuổi, gọi con cháu mang lại dặn dò, gọi là di chúc.

Chánh văn:

Khi ấy Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:

- nay ta cần sử dụng vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhóm họp pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác để phó chúc mang lại ông. đa số kinh như thế, sau khi Phật diệt độ, vào đời mạt pháp những ông đề nghị dùng thần lực giữ truyền rộng rãi cõi Diêm-phù-đề, không khiến cho đoạn tuyệt. Bởi vì cớ sao? vào đời vị lai sẽ sở hữu những người thiện phái nam thiện nữ, thiên long, quỷ thần, càn-thát-bà, la-sát... Phát trọng tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ưa pháp Đại thừa; còn nếu không được nghe hầu như kinh như vậy ắt mất lợi lành. Những người như trên đây nghe ghê này ắt thêm tín nhiệm vui, phát trọng điểm hy hữu, vẫn đảnh lễ lãnh thọ. Tùy địa điểm ứng hòa hợp lợi lạc cho những chúng sanh, mà vị họ rộng lớn diễn nói.

Xem tiếp...


*
HT. Thích Thanh Từ giảng

Phẩm này nói đến cúng nhường nhịn pháp. đa số là đối chiếu phước cúng nhường tháp báu bái xá-lợi Phật, hoặc cúng nhường nhịn tứ sự cho việc đó tăng, hay đông đảo vị A-la-hán, Bồ-tát, Phật, không bởi cúng dường pháp. Cúng dường pháp bắt đầu là trên hết. Cúng nhường pháp tức là thọ trì, hiểu tụng, vì người giải nói... Tuy tía thí tài làm công dụng chúng sanh, tuy nhiên không bằng cha thí pháp. đa số của đạo Phật, tía thí pháp new là bên trên hết, buộc phải phẩm này mang tên là Cúng nhịn nhường Pháp.

Chánh văn:

Khi ấy Thích-đề-hoàn-nhân từ trong đại chúng bạch Phật:

- Bạch vậy Tôn, con tuy theo Phật cùng ngài Văn-thù-sư-lợi nghe trăm ngàn quyển kinh, trước đó chưa từng nghe bom tấn bất khả bốn nghì, tự tại thần thông, quyết định thật tướng như thế.

Xem tiếp...


*
HT. Mê thích Thanh Từ giảng

A-súc (Akϵobhya) là phát âm tiếng Phạn, nước trung hoa dịch nghĩa là Vô Động. Đức Phật A-súc nói một cách khác là Phật Vô Động, vì nhân tu hạnh vô động viên mãn, được thành Phật ở cõi nước hết sức hoan hỷ rất đẹp đẽ, nên mang tên là Diệu Hỷ. Tên nước với tên Phật sẽ nói lên mấu chốt của việc tu hành. Giả dụ trước đầy đủ cảnh thuận nghịch, vai trung phong thanh tịnh không xao xuyến loạn đụng thì luôn được an vui, không phiền cấu. Trọng điểm bất động, ở chỗ nào cũng an. Chổ chính giữa loạn động, cho dù ở nơi nào cũng xứng đáng buồn, xứng đáng giận, đáng trách. Đó là chân thành và ý nghĩa của phẩm này.

Chánh văn:

Khi ấy nỗ lực Tôn hỏi ông Duy-ma-cật: - Ông muốn thấy Như Lai, dùng đều gì để tiệm Như Lai? Ông Duy-ma-cật thưa: - Như tự cửa hàng thật tướng tá của thân, quán Phật cũng vậy. Bé quán Như Lai mé trước ko đến, mé sau chẳng đi, hiện tại không trụ. Chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, chẳng tiệm sắc tánh. Chẳng tiệm thọ tưởng hành thức, chẳng quán thức như, chẳng cửa hàng thức tánh, chẳng phải tứ đại khởi, đồng với lỗi không.

Xem tiếp...


*
HT. Mê thích Thanh Từ giảng

Đây là phẩm nói về hạnh tu của Bồ-tát. Phần đa phẩm trước, cư sĩ Duy-ma-cật và những vị đại môn sinh Phật vấn đáp qua lại để phá chấp mang lại hàng Thanh văn, chỉ nêu ra hạnh tu của Bồ-tát chứ chưa hỏi về con đường lối tu của các ngài. Đến phẩm này, những vị Bồ-tát ở nước chúng Hương thưa hỏi Phật, Bồ-tát nên tu như thế nào và đã có được đức Phật chỉ dạy rõ ràng. Do vậy phẩm này mang tên là Bồ-tát Hạnh.

Chánh văn:

Khi ấy Phật nói pháp sinh hoạt vườn cây am-la, khu đất ở đó tự nhiên rộng phệ trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thành sắc đẹp vàng. A-nan bạch Phật rằng:

- Bạch gắng Tôn! bởi vì nhân duyên gì cơ mà có điềm tốt này? địa điểm này tự nhiên rộng béo trang nghiêm, tất cả chúng hội đầy đủ thành sắc vàng.

Xem tiếp...

Xem thêm: Sữa Dưỡng Thể Body Lotion Của Mỹ 100% Hàng Chính Hãng, Sữa Dưỡng Thể Xách Tay Từ Mỹ 100% Hàng Chính Hãng


*
HT. đam mê Thanh Từ giảng

Cõi Phật hương thơm Tích là cõi Phật vị chứa đội mùi hương cơ mà làm Phật sự. Đức Phật mùi hương Tích sử dụng mùi hương, tức hương thơm trần nhằm giáo hóa, còn đức phật Thích-ca nghỉ ngơi cõi Ta-bà dùng âm thanh, tức thanh trần để giáo hóa. Vì thế thanh trần với hương trần những làm Phật sự được, không độc nhất vô nhị định, tùy theo duyên của bọn chúng sanh làm việc mỗi cõi. Khi gọi được tên mỗi phẩm là bọn họ biết được giữa trung tâm của phẩm đó.

Chánh văn:

Khi ấy ngài Xá-lợi-phất khởi nghĩ: "Gần mang lại giờ Ngọ, các vị Bồ-tát đây đã lấy gì ăn?" Bấy giờ đồng hồ ông Duy-ma-cật biết ý ngài Xá-lợi-phất mà lại nói rằng: - Phật nói tất cả tám món giải thoát, nhân giả đã vâng có tác dụng thì đâu gồm xen tạp trọng điểm muốn ăn uống mà nghe pháp ư? nếu muốn ăn hãy đợi trong chốc lát, tôi sẽ khiến các ngài được những thức ăn trước đó chưa từng có.

Xem tiếp...


*
HT. đam mê Thanh Từ giảng

Tinh thần phẩm này nói rõ toàn bộ pháp vượt ngoài đối đãi, phần nhiều hình tướng tá đối đãi là tướng gian dối không thật. Đó là lý thiệt của đạo. Bởi vậy cơ mà nói pháp môn bất nhị tức là pháp môn không hai. Chánh văn: Khi ấy ông Duy-ma-cật bảo những vị Bồ-tát: - Này những nhân giả! cố nào là Bồ-tát vào pháp môn không hai? mỗi vị tùy theo sở thích của bản thân mình mà nói. trong hội tất cả vị Bồ-tát tên là Pháp Tự tại nói rằng: - Này các nhân giả, sanh diệt là hai. Pháp xưa chẳng sanh, nay ắt chẳng diệt, được vô sinh pháp nhẫn này, ấy là vào pháp môn không hai. Bồ-tát Đức Thủ nói: - Ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã bắt buộc liền gồm ngã sở. Nếu không có ngã thì không té sở, ấy là vào pháp môn ko hai.

Xem tiếp...


*
HT. Thích hợp Thanh Từ giảng

Phẩm bên trên quán chúng sanh như huyễn hóa rồi, hiện thời muốn phát triển Phật đạo họ phải tu như vậy nào? Chữ Đạo tại đây không tức là đường, mà lại chỉ mang lại công đức viên mãn thành Phật, hay còn được gọi là Phật quả.

Chánh văn: lúc ấy ngài Văn-thù-sư-lợi hỏi ông Duy-ma-cật: - Bồ-tát làm thế nào thông đạt được Phật đạo? Ông Duy-ma-cật đáp: - nếu như Bồ-tát hành phi đạo, ấy là thông thuộc Phật đạo. Ngài Văn-thù lại hỏi: - nạm nào Bồ-tát hành phi đạo?

Xem tiếp...


*
HT. Phù hợp Thanh Từ giảng

Phẩm đầu của bộ kinh này là Tịnh Phật Quốc Độ, có nghĩa là muốn trang nghiêm tịnh độ thì bắt buộc tịnh tâm, đến đây là phẩm Quán chúng Sanh. Khi biết rõ thiệt tướng của bọn chúng sanh thì so với sự tu hành họ mới ngoài lầm lẫn. Bởi vậy chúng sanh là chánh báo, cõi tịnh thổ của Phật là y báo.

Chánh văn:

Khi ấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi ông Duy-ma-cật: - Bồ-tát quán bọn chúng sanh như vậy nào? Ông Duy-ma-cật nói: - Ví như bên huyễn thuật thấy tín đồ huyễn của chính mình tạo ra, Bồ-tát quán chúng sanh là như thế. Như bạn trí thấy trăng vào nước, như hình mặt hiện nay trong gương, như sóng nắng lúc trời nóng bức, như âm vang của giờ đồng hồ hô to, như mây trong lỗi không, như chùm bong bóng nước, như khủng hoảng bong bóng nước, như sự bền vững của cây chuối, như sự lâu bền hơn của tia chớp, như đại sản phẩm công nghệ năm, như nóng thứ sáu, như tình trang bị bảy, như nhập sản phẩm mười ba, như giới thiết bị mười chín, Bồ-tát quán bọn chúng sanh cũng lại như thế.

Xem tiếp...


*
HT. Thích hợp Thanh Từ giảng

Bất tứ nghì là quan trọng nghĩ bàn. Phẩm này nói về hành động của đều vị Bồ-tát vào mặt hàng thượng thủ. Những ngài không thể kẹt hai bên, vì đó không thể chỗ để bọn họ suy gẫm tìm kiếm hiểu. Chánh văn: Khi ấy ngài Xá-lợi-phất thấy vào thất này không có sàng tòa, ngay lập tức khởi nghĩ: “Những vị Bồ-tát và chúng đại môn đệ của Phật đang ngồi ở chỗ nào?” Trưởng đưa Duy-ma-cật biết ý đó, buộc phải nói với ngài Xá-lợi-phất rằng: - gắng nào nhân giả, vị pháp mà mang đến ư? bởi vì sàng tòa mà đến ư? Ngài Xá-lợi-phất nói: - Tôi bởi vì pháp mà cho chứ không phải vì sàng tòa mà đến. Ông Duy-ma-cật nói: - Thưa ngài Xá-lợi-phất, phàm người cầu pháp ko tiếc thân mạng, huống là sàng tòa? Phàm người cầu pháp chẳng phải tất cả sắc thọ tưởng hành thức cơ mà cầu, chẳng gồm giới nhập nhưng cầu, chẳng gồm Dục, Sắc, Vô sắc nhưng mà cầu.

Xem tiếp...


*
HT. Say mê Thanh Từ giảng

Chánh văn:

Khi ấy Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: - Ông đi cho thăm căn bệnh ông Duy-ma-cật. Ngài Văn-thù-sư-lợi bạch Phật rằng: - Bạch nỗ lực Tôn! Bậc thượng nhân kia nặng nề mà đối đáp được do đã thâm đạt được thật tướng, khéo nói pháp yếu, biện tài thông suốt, trí óc vô ngại, tất cả các pháp thức của Bồ-tát thảy đông đảo biết hết, những túng bấn tàng của chư Phật không nơi nào mà chẳng nhập, sản phẩm phục các chúng ma với được thần thông du hý, trí tuệ phương tiện kia số đông đã vượt qua. Tuy vậy con xin vâng thánh chỉ của Phật mang đến thăm bệnh ông.