Tất tần tật về ngữ pháp tiếng anh

     

Bạn sẽ không thể học xuất sắc tiếng anh nếu không năm được ngữ pháp cơ bản, để hoàn toàn có thể áp dụng thật tác dụng vào những bài thi, tuyệt trong quá trình giao tiếp. Anh ngữ Athena đã tổng hòa hợp “tất tần tất” tới các bạn những điểm ngữ pháp buộc phải lưu ý.

Bạn đang xem: Tất tần tật về ngữ pháp tiếng anh

*

1. ĐẠI TỪ

* Đại từ bỏ nghi vấn: who, whose, whom, ...

- What + be ...like? - dùng hỏi tính cách, tính chất

Ex: What was the exam like? - It was very difficult. What is David like? - He is very sociable.

- What does he/she/it ... Look like? - cần sử dụng hỏi về vẻ mặt ngoài

Ex: What does she look like? - She is tall.

- What about + V-ing = How about + V-ing ...? Đưa ra gợi ý hoặc đề nghị

- Which (nào, dòng nào, bạn nào)

Ex: Which is your favourite subject?

- Which of + determiner + N (plural)

- Which of + pronoun

Ex: Which of these photos would you like? Which of us is going to vày the washing-up?

Note: + Which chỉ sự sàng lọc trong một số trong những lượng có số lượng giới hạn There"s fruit juice, coffee & tea. Which will you have? + What cần sử dụng khi có sự lựa chọn thoáng rộng What would you like to drink?

* Đại trường đoản cú phân bổ:

- All (tất cả): có thể là công ty ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ

All were eager to lớn leave.

I"ll bởi vì all I can.

Wallet, ticket and a bunch of keys, that"s all in his pocket.

- All of + determiner +N (plural/uncountable) + V(plural/singular)

- All of us / you/them + V (plural)

All (of) my friends like reading. All of the money has been spent. I"m going lớn invite all of you.

- All of + N (singular) = the whole (I"ve eaten all of the cake = I"ve eaten the whole cake.)

- Most (phần lớn, hầu hết)

- Most + determiner + N + V(plural/singular)

- Most of us / you/them + V (plural)

Eg: Most of the people here know each other.

He spends most of his không tính phí time in the library.

Most of us enjoy shopping.

- Each (mỗi)

- Each of + determiner + N (plural) + V(singular)

- Each of us / you/them + V (singular)

* Đại từ bỏ hỗ tượng: là đại trường đoản cú chỉ quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người hoặc đồ dùng với nhau, bao gồm each other và one another (nhau, lẫn nhau)

Sue và Ann don"t like each other / one another.

They sat for two hours without talking to lớn each other / one another.

Không cần sử dụng each other sau các từ meet, marry và similar

They married in 1990. (not: They married each other.)

2. DANH TỪ

2.1. Danh tự ghép:

- Là danh từ tất cả hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau. Danh tự ghép hoàn toàn có thể được viết thành sợ từ riêng biệt, có gạch ngang thân hai tử hoặc kết hợp thành một từ.

Ex: world peace, non-stop train, writing table

- Cách ra đời danh trường đoản cú ghép:

Danh từ bỏ + danh tự (Noun + noun)

toothpick (tăm) schoolboy tennis ball bus driver river bank

Tính trường đoản cú + danh tự (Adjective + Noun)

quicksilver (thủy ngân) greenhouse (nhà kính) blackbird (chim két)

Danh từ + danh hễ từ (Noun + gerund): chỉ một các loại công việc

weigh-lifting (cử tạ) fruit-picking (việc hái quả) coal-mining (việc khai quật than)

Danh hễ từ + danh tự (Gerund + noun)

waiting-room (phòng chờ) swimming pool (hồ bơi) driving licence (bằng lái xe) washing-machine (máy giặt)

những trường vừa lòng khác:

- Tính trường đoản cú + rượu cồn từ: whitewash (nước vôi) - Động từ + danh từ: pickpocket (tên móc túi) - Trạng trường đoản cú + đụng từ: outbreak (sự bùng nổ). - Động từ + trạng từ: breakdown (sự suy sụp) - Danh tự + giới từ: passer-by (khách qua đường), looker-on (người xem) - Danh trường đoản cú + thức giấc từ: secretary-general (tổng thư ký, tổng túng thiếu thư)

2.2 Danh tự số nhiều của không ít từ có xuất phát từ giờ đồng hồ Hy Lạp hoặc Latin:

Số nhiều

Nghĩa

Bacteria

vi khuẩn

Curricula

chương trình giảng dạy

Data

dữ kiện

Criteria

tiêu chuẩn

Phenomena

hiện tượng

Bases

nền tảng

Crises

cuộc mập hoảng

Analyses

sự phân tích

Hypotheses

giả thuyết

2.3 Danh tự đếm được và danh từ không đếm được

* Cách thành lập và hoạt động danh trường đoản cú số nhiều:

- Thêm -> vào danh từ số ít

- Thêm –es sau danh tự số không nhiều tận cùng bởi s, ss, sh, ch, x, Z, ZZ

- Thêm -s nếu như trước 0 là một trong nguyên âm: radios, micros

- Thêm -es nểu trước 0 là một trong phụ âm: potatoes, tomatoes, heroes

- Thêm – s nếu như trước y là nguyên âm: plays, boys

- Thêm - es ví như trước y là phụ âm: lorries

- Danh tự tận cùng bằng f/fe biến đổi -ves: leaf với leaves, thief cùng thieves

- Thêm -s vào sau các danh trường đoản cú tận cùng bằng f/ fe khác: beliefs,cafes

- một số từ tất cả số các bất qui tắc:

Child - children Foot - feet Goose - geese Ox - oxen Man - men Mouse – mice Fish - fish Tooth - teeth Woman-women Sheep – sheep

Deer - deer

3. TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

Với danh từ ko đếm được

- some / any (một ít)

- much

- a large amount of

- agreat khuyễn mãi giảm giá of

- plenty of

- lot of / lots of

- little / a little

- Some: cần sử dụng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghỉ. - any: sử dụng trong cấu lấp định, nghi hoặc - many, much dùng trong câu đậy định, nghi ngờ - a lot of, plenty of, a great number of ... Dùng trong câu xác định - many, much luôn luôn dùng vào câu khẳng định có các từ very, too, so, as - few, little (ít, không nhiều); thường sẽ có nghĩa tủ định, ít không được để dùng - a few / a little (một vải, một it): thông thường sẽ có nghĩa khẳng định, ít đủ để sử dụng - He drank so much wine that he felt sick. - Would you like some more coffee? - We haven"t got any butter. - There aren"t any chairs in the room. - Hurry up! There is little time. - Let"s go và have a drink. We have got a little time before the train leaves.

4. SỐ CỦA ĐỘNG TỪ:

- Số thập phân, phân số, sự đo lường và thống kê + cồn từ số ít

Three quarters of a ton is too much.

- All, some, plenty + of + danh tự số không nhiều à hễ từ số ít

- Half, part, a lot, .. + of + danh tự số những à cồn từ số các

Some of the milk was sour.

A lot of my friends want to emigrate.

- No + danh trường đoản cú số ít là đụng từ số không nhiều

- No + danh từ số các à hễ từ số nhiều

No people think alike.

No student has finished their assigmnet.

5. LIÊN TỪ (Conjunctions)

a. Liên tự kết hợp dùng làm nối từ, các từ hoặc mệnh đề độc lập có công tác dụng ngữ pháp: and, but, or, nor, so, yet (tuy nhiên, nhưng), for (vi)

The new method is simple, yet effective.

I told her to lớn leave, for I was very tired.

- Liêntừ tươngquan: not only ... But also, both ... And, either ... Or, neither .... Nor, whether ...or (có ... Hay),

Peter neither spoke nor did anything.

I have not decided whether khổng lồ travel abroad or buy a new car. - một số trong những trạng từ dùng như trường đoản cú nối nhằm nối nhị mệnh đề hoặc cấu độc lập: hence (do đó), however (tuy nhiên), furthermore (hơn nữa), moreover (hơn nữa), therefore (vì vậy), nevertheless (tuy nhiên), meanwhile (trong khi đó), otherwise (nếu không thì, kẻo), consequently (vì vậy, mang lại nên)

I had better write it down, otherwise I will forget it.

We must be early; otherwise we won"t get a seat.

b. Liên từ phụ thuộc: nối mệnh để phụ với mệnh đề chính: after, before, since, when, whenever, while, until, till, as, where, wherever, because, so that, in order that, although, though, even though, even if, unless, in case, provided / providing that, supposed / supposing that, as if, as though, as long as (miễn là, với điều kiện là)...

- besides (giới từ): mặt cạnh. Besides + Nound / pronoun / V-ing

Besides doing the cooking, I look after the garden.

- besides (trạng từ);

ngoài ra, đứng trước mệnh để

I can"t go now. I am too busy. Besides my passport is out of date.

- in spite of the fact that despite the fact that + S + V

- reason why + S + V: tại sao tại sao

The reason why grass is green was a mystery to the little boy.

- reason for + Noun: nguyên nhân của

The reason for the disaster was engine failure, not human error.

6. WISH/IF ONLY

Hiện tại: S + wish + S + QKĐ

If only + S + QKÐ

I am poor now. I wish / If only I were rich.

Quá khứ: S + wish + S + QKHT

If only + S + QKHT

I didn"t meet her. -> I wish / if only I had met her.

Tương lai: S + wish + S + would / could + V1

If only + S + would / could + V1

I wish I could attend your wedding next week.

CHỈ MỤC ĐÍCH: chú ý khi mệnh đề thiết yếu và mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích không cùng nhà từ thì tránh việc dùng cụm từ chỉ mục đích. Ta có thể dùng cấu trúc for + 0 + to-inf

I left the door unlocked so that my son could get in.

I left the door unlocked for my son to lớn get in.

CHỈ KẾT QUẢ:

- so many / so few + danh tự đếm được số nhiều + that + clause - so much / little + danh từ không đếm được + that + clause

There were so few people at the meeting that it was canceled.

I have got so little time that I can"t manage lớn have lunch with you. - kết cấu khác của so ... That

S + V + so + adj + a + Noun (đếm được số ít) + that + S + V

It was so hot a day that we decided to lớn stay indoors.

- có thể dùng such trước danh từ không có tính từ

She is such a baby that we never dare khổng lồ leave her alone. (Nó tré nhỏ den nổi cửa hàng chúng tôi không bao giờ dám để nó ở nhà một mình)

- So được sử dụng với many, much, few, litle; such được dùng với a lot of

Why did you buy so much food? = Why did you buy such a lot of food?

- So được đặt tại đầu câu để thừa nhận mạnh, theo sau phải đảo ngữ

So terrible was the storm that whole roofs were ripped out.

CHỈ LÝ vị

- because of

+ Noun / pronoun/V-ing

- due lớn / owing to

Owing lớn his carelessness, we had an accident.

She stayed trang chủ because of feeling unwell.

- because / since/ as / seeing that/ due to the fact that + S + V

As you weren"t there, I left a message.

Seeing that the weather was bad, they didn"t take part in the trip.

- for, in that, in as much as cũng rất có thể dùng để lấy ra tại sao trong lối nói trang trọng. (trước for phải có dấu phẩy)

- now that = because of the fact that

Now that the exams are over, I can enjoy myself.

CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ

- No matter + what/who / when/where / why + S + V

- No matter + how (adj / adv) + S + V

- Whatever (+ noun) / whoever / whenever / wherever + S + V

- However (+ adj) + S + V

No matter who you are, I still love you. Don"t trust him, no matter what he says. Phone me when you arrive, no matter how late it is. Whatever problems you have, you can phone me. Whatever you say, I don"t believe you. I’m not openning the door, whoever you are. However much he eats, he never gets fat.

- adj / adv + as / though + S + V: mặc dù, dù

Rich as he is, he is unhappy. = Rich though he is, he is unhappy.

CHỈ CÁCH THỨC: thường bước đầu bằng as, as if, as though

He could not come as he promised

- As if / As though: dùng diễn tả điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại hoặc ở quá khứ

* hiện nay tại: S + V + as if / as though + S + V (QKD)

* vượt khứ: S + V + as if / as though + S + V (QKHT)

She dresses as if she were an actress.

He talked about thủ đô new york as though he had been there before.

*

6. HAD BETTER HAD BETTER NOT + V1: nên, giỏi hơn nên

You had better take your umbrella with you today.

You had better not go out in the rain.

7. WOULD RATHER

S+ would rather (+ not) + V1 + (than) ... Say đắm hơn

S + would rather + (that) + S + V (QKÐ /QKHT)...

I would rather stay at home.

I would rather stay at trang chủ than go to the movie.

I would rather you went trang chủ now.

- would prefer + to-inf

- would rather ...than = would prefer ...rather than

I"d rather stay at trang chủ tonight than go to the cinema.

He would prefer to lớn drive rather than take the bus.

Xem thêm: Xe Tải Kia K2700Ii 1 25 Tấn Trả Góp Giá Rẻ, Xe Tải Kia K2700Ii

Modal Verbs + be + V-ing: dự kiến sự việc hoàn toàn có thể đang xảy ra

It"s 9 a.m. He must be working.

Modal Verbs + have + V3/-ed: dự đoán sự câu hỏi không xảy ra trong thừa khứ

Peter failed the exam again. He must have been very sad.

8. Thể bị động:

- thểbị độngCó hai tân ngữ

My mother gave me some money.

I was given some money by my mother.

Some money was given to me by my mother.

Khi rước túc từ bỏ chỉ vật thống trị từ trong câu bị động có hai túc từ bỏ cần chú ý thêm những từ: to, for. Mọi từ đi với to; send, write, give. Đi cùng với for: buy

- Động tự chỉ giác quan: see, look, hear, notice, taste ...

Active: S + V + 0 + V1/V-ing

Passive: S + be + V3/-ed + to-inf/V-ing.

- từ chỉ cảm xúc: like, love, hate, wish, prefer, hope ...

Active: S+V+O+ to-inf

Passive: S+V+O+ lớn be + V3/-ed

She wanted her mother to lớn give her some money.

-> She wanted some money to lớn be given.

to-inf/V-ing/V1

- help + 0 + to-inf/V1

- had better, would rather, had sooner, why not + V1

Why not stay for lunch?

- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + V-ing

- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + 0 + to-inf

They don"t permit us khổng lồ smoke here.

They don"t permit smoking here.

- what, when, where, how ...+ to-inf.

- after, before, since, when, while + V-ing

9. SO SÁNH

- với danh từ: more + noun + than

- much, far, a lot, a little: được đặt trước đối chiếu hơn để dìm mạnh

I have more books than Peter does.

She is much more intelligent than I think.

- khi nói gấp bao nhiêu lần, ta cần sử dụng twice as ...as, three times as ...as

Their house is about three times as big as ours.

10. RÚT NGẮN MỆNH ĐỀ

- Hai hành vi có cùng chủ từ xảy ra cùng thời gian à hành động sau được diễn đạt bằng cụm hiện ở vị trí từ (V-ing)

He walked along. He whistled a happy tune.

-> He walked along whistling a happy tune.

- Hai hành vi có cùng chủ từ xảy ra thường xuyên nhau à hành vi xảy ra trước được biểu đạt bằng cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing) hoặc phân tử chấm dứt (Having + V3/ed)

She opened the bottle và then poured milk into his glass.

-> Opening the bottle, she poured milk into his glass.

He had finished all work; he went out for a while.

-> Having finished all work, he went out for a while.

- cần sử dụng quá khứ phân tử đến mệnh đề bị động

He lived alone. He had been forgotten by everybody.

-> He lived alone, forgotten by everybody.

He was waken by a strange noise. He couldn"t sleep any more.

-> Waken by a strange noise, he couldn"t sleep any more.

11. It"s time / It"s high time

- It"s time / It"s high time + (for + O) + to-inf

- It"s time / It"s high time + S + V (QKĐ)

It"s high time you got a job.

It"s time to buy a new car.

12. MỆNH ĐỀ quan tiền HỆ

Mệnh đề quan tiền hệ không xác định có thể được rút gọn bằng cụm danh từ

We visited Dalat, which is a thành phố of Lam Dong Province.

-> We visited Dalat, a city of Lam Dong Province.

George Washington, who was the first president of the United States, was a general in the army.

-> George Washington, the first president of the United States, was a general in the army.

13. CÂU CẢM THÁN

- How + adj: How beautiful!

- How + adj/adv + S + V: How beautifully you sing!

- How + S + V: How you"ve grown! (Con mập nhanh quá)

- What + a/ an (+ adj) + danh tử đếm được số ít: What an intelligent girl!

- What (+ adj) + danh từ không đếm được, danh trường đoản cú số nhiều: What awful weather!

- What (+ a/an) + adj + N +S+V: What a beautiful dress you are wearing!

*

14. TRẬT TỰ TÍNH TỪ GROUP

GROUP

EXAMPLE

1. Từ chỉ định, mạo từ, sở hữu...

- a, an, the, these, some, several

2. Từ số lượng

- one, ten, mine...

3. Ý kiến

- wonderful, lovely, beautiful...

4. Kích thước

- big, small, long, fat

5. Chất lượng

- important, famous

6. Tuổi tác

- old, young, new

7. Hình dạng

- round, oval...

8. Màu sắc

- red, white, blue

9. Nguồn gốc

- Chinese, Japanese

10. Chất liệu

- stone, plastic, paper, leather

11. Loại

- an electric kettle, political matters

12. Mục đích

- walking sticks, writing boots

15. MỆNH ĐỀ DANH TỪ

- Mệnh đề danh từ có chức năng như một danh từ cùng thường bắt đầu bằng các từ nghi vân: that, what, who, whose, which, where, when, why, how, whether, if - Mệnh đề danh từ hoàn toàn có thể làm:

công ty ngữ vào câu:

That he can"t come is disappointing.

What he is talking about is interesting.

How the prisoner escaped is a complete mystery.

Whether she comes or not is unimportant to lớn me.

Tân ngữ (túc từ) của cồn từ:

Please tell me where you live.

I wonder if he needs help.

I know that you must be tired after a long journey.

Tân ngữ đến giới từ:

We argued for hours about when we should start.

Pay attention lớn what I am saying

bửa ngữ đến câu: (thường thua cuộc động từ khổng lồ be)

That is not what I want.

What surprised me was that he spoke English very well.

Mệnh đề đồng bí quyết cho danh từ bỏ (mệnh đề quan lại hệ)

The news that we are having a holiday tomorrow is not true.

Note: vào mệnh đề danh từ, công ty ngữ đứng trước cồn từ. Không hòn đảo ngữ như vào câu nghi vấn.

I couldn"t hear what he said.

I wonder whose house that is.

16. ĐẢO NGỮ

Hình thức đảo ngữ được dùng khi:

- Trạng ngữ bao phủ định hoặc các từ số lượng giới hạn (hardly, seldom, rarely, little, nerver) tiên phong câu

Never before have I seen such an awful behaviour.

Seldom does she go to lớn school late.

- các trạng từ thường theo sau bằng vẻ ngoài đảo ngữ: never, seldom, rarely, hardly, no sooner..than, only by, only in this way, not only...but also, only then, only later, not often, scarcely .. When

- Only after, only when, only if, not until till có bề ngoài đảo ngữ nghỉ ngơi mệnh đề chính.

Not until you finish your homework can you watch TV.

Only when I called her did I know that she was ill.

- Câu điều kiện bỏ if là hòn đảo ngữ

Were he here, he would help us.

- nhiều so + adj/ adv hoặc such + be + noun 4 hòn đảo ngữ

So sad was she that she could not say anything,

Such was the good book that I couldn"t put it down.

- Trạng ngữ chỉ vị trí chốn, phương phía đứng đầu trên cầu á đảo toàn cục động từ ra trước công ty từ.