Tổng hợp từ a đến z các cấu trúc tiếng anh cần nhớ đầy đủ nhất 2021

     

Có rất nhiều cấu trúc giờ Anhvà các từ thông dụng, liên tục được người bạn dạng xứ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày tương tự như học thuật mà vượt trội là 75 kết cấu dưới đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp từ a đến z các cấu trúc tiếng anh cần nhớ đầy đủ nhất 2021

Nhữngcấu trúc câu, cụm từ trong tiếng Anh này không những thông dụng trong giờ đồng hồ Anh mà lại còn là một trong những công thế đắc lực nhằm hỗ trợ chúng ta trong bài bác thi IELTS của bản thân nữa đó. Cùng mày mò những cấu tạo này chúng ta nhé!

Cấu trúc as soon as, as well as, as long as, as far as

Tổng thích hợp từ vựng và cấu trúc câu cần sử dụng cho IELTS Writing Task 2

CẤU TRÚC TIẾNG ANH VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

Để học tập thuận lợi, sinh hoạt đây, IELTS Fighter đang chia100 kết cấu thành6 nhóm, phân chia học theo một tuần 1 nhóm. Bởi thế, chúng ta hãy phân chia thời hạn để học với ghi nhớ cực tốt nhé.

Hy vọng, sau6 tuần vớ cả họ sẽ nằm lòng không còn những cụm thông dụng này và áp dụng chúng thật thành thạo nhé những bạn!

TUẦN 1

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm cho gì...)

E.g.1:

This structure is too easy for you lớn remember.

He ran too fast for me lớn follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)

E.g.1:

This box is so heavy that I cannot take it.

He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... Cho nỗi mà...)

E.g: It is such a heavy box that I cannot take it.

It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to vị something. (Đủ... Cho ai đó có tác dụng gì...)

E.g:

She is old enough to lớn get married.

They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)

E.g:

I had my hair cut yesterday.

I’d lượt thích to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to bởi something(đã mang lại lúc ai đó phải làm gì...)

E.g:

It is time you had a shower.

It’s time for me lớn ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vì chưng something(làm gì... Mất bao nhiêu thời gian...)

E.g:

It takes me 5 minutes lớn get to lớn school.

It took him 10 minutes to vì chưng this exercise yesterday.

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... Không làm cho gì..)

E.g:

I can’t prevent him from smoking

I can’t stop her from tearing

9. S + find+ it+ adj to bởi vì something(thấy ... để triển khai gì...)

E.g:

I find it very difficult to learn about English.

They found it easy to overcome that problem.

10. To lớn prefer + Noun/ V-ing + khổng lồ + N/ V-ing. (Thích loại gì/làm gì hơn cái gì/ có tác dụng gì)

E.g:

I prefer dog to cat.

I prefer reading books lớn watching TV.

11. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm những gì hơn làm gì)

E.g:

She would rather play games than read books.

I’d rather learn English than learn Biology.

12. Khổng lồ be/get Used to + V-ing(quen làm cho gì)

E.g:

I am used to eating with chopsticks.

13. Used lớn + V (infinitive)(Thường làm những gì trong qúa khứ và bây chừ không có tác dụng nữa)

E.g:

I used khổng lồ go fishing with my friend when I was young.

She used to smoke 10 cigarettes a day.

14.To be amazed at = lớn be surprised at + N/V-ing ( không thể tinh được về....)

She was amazed at how calm she felt after the accident.

15.To be angry at + N/V-ing (tức giận về)

His father was very angry at his bad marks. (Bố anh ấy khôn xiết tức giận vày anh ấy bị điểm thấp.)

Câu đảo ngữ:

Từ vựng và cấu trúc topic Family:

TUẦN 2

16. Lớn be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ nhát về...)

I am good at baking.

I used khổng lồ be bad at Math.

17. By chance = by accident (adv) (tình cờ)

I found this briefcase by accident, I didn’t know that was yours.

18. Khổng lồ be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)

I was tired of doing the same task over & over again.

She soon got tired of her quái nhân ignoring her.

19. Can’t help / resist + V-ing (không nhịn được làm gì...)

She couldn’t help buying all the clothes in the shop.

The boy can’t resist eating that chocolate bar.

20. To lớn be keen on/ khổng lồ be fond of + N/V-ing (thích làm cái gi đó...)

I’m keen on kích hoạt movies such as Avengers: Endgame.

I used to be fond of noisy places like bars & clubs.

21. To be interested in + N/V-ing (quan chổ chính giữa đến...)

The buyer is very interested with our offer.

22. Khổng lồ waste + time/ money + V-ing (tốn chi phí hoặc thời hạn làm gì)

I don’t want you to lớn waste time playing đoạn clip games.

The company wasted a lot of money on setting up a new location.

23. Lớn spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

She spent a lot of time hanging out in shopping malls.

Our family has spent a lot of money on fixing that roof.

24. To lớn give up + V-ing/ N (từ vứt làm gì/ chiếc gì...)

My dad gave up smoking years ago.

25. Would like/ want/wish + to bởi something (muốn làm cho gì...)

I would like to go to a fancy restaurant.

I want lớn have some warm milk for breakfast.

I wish to lớn earn more money this year.

Xem thêm: Gạo Nếp Gạo Tẻ 81 - Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 81

26. Have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)

I have a lot of homework to vì chưng today.

27. It + be + something/ someone + that/ who (chính...mà...)

It is this hospital that I was born in.

It is Minh who used to lớn be my math teacher.

28. Had better + V(infinitive) (nên làm cho gì....)

She had better go back to lớn college.

29. Avoid + N/V-ing (tránh ai hay vấn đề gì)

You can’t avoid responsibilities at work.

I know that you’re mad, but you can’t avoid your mom forever.

30. It’s + too + adj + to lớn + V-infinitive (quá … để triển khai gì)

It’s too hot khổng lồ go out today, let’s stay inside.

Để thuộc học tập tác dụng hơn, chúng ta cùng thâm nhập group IELTS Fighter - cung ứng học tập nhé:

*

TUẦN 3

31. Take place = happen = occur (xảy ra)

The match took place at My Dinh Stadium last week.

32. Khổng lồ be excited about (thích thú)

I was extremely excited about going to japan for the first time.

33. To be bored with/ fed up with (chán loại gì/làm gì)

I was fed up with paying bills in the city, so I moved back khổng lồ my hometown.

34. There is + N-số ít, there are + N-số những (có chiếc gì...)

There is a cup of tea on the table.

There are many people sitting in the living room now.

35. Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm cho gì...)

Yesterday, I felt lượt thích going out for a drink, so I called the girls up.

36. Expect someone to vì something (mong hóng ai làm cho gì...)

My teacher expects me to admit cheating, but I won’t.

37. Advise someone to bởi something (khuyên ai làm cho gì...)

My doctor advised the man to lớn stop drinking.

38. Go + V-ing (chỉ những trò tiêu khiển..)

I went swimming the other night at the beach.

39. Leave someone alone (để ai yên...)

I wish you could leave me alone for a second!

40. By + V-ing (bằng phương pháp làm...)

By paying atttention throughout the course, Jane has passed the exam as the top scorer.

41. Decide + lớn + V-infinitive

My father has decided to purchased a new oto for the family.

42. For a long time = for years = for ages (đã các năm rồi)

I haven’t seen you for ages!

43. When + S + V-ed, S + was/were + V-ing.

When I reached home, my mother was cooking dinner.

44. When + S + V-ed, S + had + Pii

When I reached home, my mother had already phối up our dinner.

45. Before + S + V-ed, S + had + Pii

Before I reached home, my mother had already set up our dinner.

TUẦN 4

46. After + S + had +Pii, S + V-ed

After my sister had done her homework, she went to lớn bed.

47. Khổng lồ be crowded with (rất đông cái gì đó...)

Hanoi is often crowded with tourists.

48. Lớn be full of (đầy cái gì đó...)

I can see that you are full of joy today.

49. Lớn be seem + adj

Everybody seems so relaxed since it’s almost Tet festival.

50. Except for/ apart from (ngoài, trừ...)

All students can go home, except for Peter.

Apart from Math, your final results are pretty good.

51. As soon as (ngay sau khi)

As soon as you return home, feed the cat.

52. Lớn be afraid of (sợ dòng gì..)

I used to be afraid of spiders when I was a child.

53. Can / could hardly (hầu như ko thể)

I could hardly hear what you are saying, it’s so loud in here.

54. Have difficulty + V-ing (gặp khó khăn làm gì...)

We had some difficulties while doing the project.

55. Suggest sb vị something (gợi ý cho ai đó làm gì)

The doctor suggest the patient take regular exercises.

56. In which = where; on/at which = when

This is the house where I grew up.

It was last week when I had finished school.

57. Put + up + with + V-ing (chịu đựng...)

I can no longer put up with this noise.

58. Make use of + N/ V-ing (tận dụng đồ vật gi đó...)

Try lớn make use of the extra flour, you can make some amazing cakes.

59. Get + adj/ Pii (làm cái gì hoặc trở đề xuất thế nào đó)

I had better get things done this week before the upcoming holiday.

60. Make progress (tiến bộ...)

The family was estatic as their son had made some progress since they last saw him.

TUẦN 5

61. Take over + N (đảm nhiệm chiếc gì...)

As she was visiting our grandparents, my mother let me take over the house until she got home.