Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

     

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 8 học tập kì 2 có đáp án (4 đề)

Với Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh lớp 8 học kì 2 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 8 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong các bài thi giờ Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 1)

I. Put the verbs in bracket into correct tenses

1. Tuan (already/ do) _________his homework.

2. We started (learn) _______ English when we were ten.

3. It (rain) _________when the plane got to Hanoi.

4. Henry (go) _________to Son La last week.

II. Use the words in the box to lớn complete the postcard Tom sent to lớn his friend, Mary23

met souvenirs in friendly great took cool

Dear Mary,

I am having a (1) _____________ time in Viet Nam. The weather is wonderful. The people are (2) _____________. In Hanoi, I (3) _____________ my friend, Hoa & her family. It was nice khổng lồ meet them. I bought lots of (4) _____________ và (5) _____________ a lot of photos. I hope you are well. Did you receive the postcard I sent you on the first day I arrived in Viet Nam?

See you soon.

Your friend,

Tom

III. Rewrite the following sentences

1. The milkmen in Britain collect empty milk bottles.

Empty milk bottles__________________________________________

2. Can I take some pictures?

Would you mind____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Put the verbs in bracket into correct tenses.

1. has already done (câu phân tách thời hiện tại tại ngừng vì có already)

2. to learn/ learning (start khổng lồ V/ Ving: bước đầu làm gì)

3. was raining (QKTD when QKĐ)

4. went (câu phân tách thời quá khứ vì gồm last week)

II. Use the words in the box lớn complete the postcard Tom sent khổng lồ his friend, Mary

1. great

2. friendly

3. met

4. souvenirs

5. took

III. Rewrite the following sentences

1. Empty milk bottles are collected by the milkmen in Britain.

2. Would you mind if I took some photos?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 2)

I. Choose the best answer

1. That letter..............last night by her.

(wrote/ was wrote/ was written/ write)

2. They ...............this house since last year.

(build/ built/ lớn build/ have built)

3. We were having dinner................the phone rang.

(since/ for/ when/ as)

4. I take part ....................most youth activities of my school.

(of/ on/ to/ in)

5. Nina asked me......................a driving license.

(if/ whether/ if I had/ whether I have)

6. I don’t know how.................the game.

(playing/ plays/ played/ to lớn play)

7. He is anxious ............ For the test results.

(wait/ lớn wait/ waiting/ waits)

8. I have to lớn go to lớn the bank in order ............. Some money.

(change/ changing/ to change/ changes)

II. Find and correct the mistake in each sentence

1. James should be tell (A) the news (B) as soon (C) as possible (D).

2. The (A) assistant asked (B) Helen whether (C) those was (D) too small for her.

III. Rewrite the following sentences

1. Could you tell me how to study English?

Would you mind……………………………………………………………….?

2. They built this house more than one hundred years ago.

This house………………………………………………………………………

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the best answer

1. was written (câu thụ động thời thừa khứ)

2. have built (câu phân chia thời hiện tại ngừng vì bao gồm “since”)

3. when (QKTD when QKĐ)

4. in (take part in: tham gia)

5.

Xem thêm: Chai Xịt Chống Thấm Nước, Chống Dột Cho Mái Nhà, Tường, Phân Loại, Cách Sử Dụng

if I had (câu loại gián tiếp dạng nghi ngại với ask)

6. khổng lồ play (know how to V: biết phương pháp làm gì)

7. to wait (be adj to V)

8. khổng lồ change (in order to V: để triển khai gì)

II. Find & correct the mistake in each sentence

1. A ⇒ be told (câu thụ động với đụng từ khuyết thiếu hụt “should”)

2. D ⇒ were (chủ ngữ là those số những đi với rượu cồn từ số nhiều)

III. Rewrite the following sentences

1. Would you mind telling me how khổng lồ study English

2. This house was built more than one hundred years ago.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề chất vấn số 3)

I. Choose the best answer A, B, C or D

1. Have you ……………. Any news about her since her accident?

A. Heard B. Hearing

C. Hear D. Lớn hear

2. We ……………. Dinner when he arrived yesterday evening.

A. Was having B. Is having

C. Are having D. Were having

3. Mai asked her friend ……………. Shopping

A. Goes B. To go

C. GoD. If went

4. I have known her ……………. Two years.

A. With B. In

C. Since D. For

5. Would you mind ……………. The window?

A. OpenB. Opening

C. OpenedD. Khổng lồ open

6. ……………. Is often called “The windy city”.

A. San Francisco

B. Chicago

C. Hawaii

D. Tokyo

7. The table……………. Of wood is more expensive than plastics.

A. MakesB. Made

C. MakeD. Making

8. The old car tires are ……… lớn make pipes và floor coverings.

A. ReusedB. Reduced

C. Refilled D. Recycled

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. He is never absent………………… school

2. She is afraid ……………crossing the busy street

3. She was excited……………………. Joy.

4. Are you amazed…………………seeing that scene?

III. Find a correct the mistakes

1. It (A) was late, so (B) we decided taking (C) a taxi home (D)

2. I don’t know who (A) wrote (B) the song, but I’ll try (C) và find about (D).

3. She showed (A) me where did (B) I left (C) my (D) luggage.

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the best answer A, B, C or D

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu phân tách thời hiện tại dứt vì tất cả since

Dịch: Bạn đã từng có lần nghe tin gì của cô ấy từ khi bị tai nạn thương tâm chưa?

2 D

QKTD when QKĐ

Dịch: Chúng tôi đang bữa ăn khi anh ấy đến vào tối hôm qua.

3 B

Ask sb khổng lồ V: đề xuất ai có tác dụng gì.

Dịch: Mai rủ bạn mình đi cài sắm.

4 D

For + khoảng tầm thời gian

Dịch: Tôi đang biết cô ấy được 2 năm.

5 B

Would you mind Ving: bạn có phiền/ ngại…

Dịch: Bạn có phiền mở cửa giúp tôi được không?

6 C

Dịch: Chicago hay được điện thoại tư vấn là thành phố ngàn sương.

7 B

Be made of st: được thiết kế từ chiếc gì

Dịch: Chiếc bàn được làm từ gỗ giá bán đắt hơn bằng nhựa.

8 D

Recycle: tái chế

Dịch: Các lốp xe cũ được tái chế để làm ống nước giỏi thảm trải sàn.

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. from (be absent from sw: vắng ngắt mặt)

2. of (be afraid of: sợ)

3. about (be excited about: hào hứng)

4. at (be amazed at: tởm ngạc)

III. Find a correct the mistakes

1. C ⇒ to take (decide to V: ra quyết định làm gì)

2. D ⇒ out (find out: kiếm tìm ra)

3. B ⇒ quăng quật did (câu con gián tiếp thể nghi vấn)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: giờ Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 4)

I/ Choose the suitable words or phrases lớn fill in the blanks

1.Cool the burns immediately so as to lớn ............ Tissue damage.

A. Ease

B. Relieve

C. Minimize

D. Maximize

2.We can ............... Old milk bottles after washing them.

A. Reused

B. Recycle

C. Thrown away

D. Broken

3.My mother ............... A birthday cake tomorrow.

A. Will make

B. Makes

C. To make

D. Made

4.Your Christmas present ............... At the moment.

A. Were sent

B. Are sent

C. Are sending

D. Is being sent

5.He had his father............... His watch.

A. Fixed

B. Fixing

C. Khổng lồ fix

D. Fix

6.I am ............... At seeing the magnificent waterfall.

A. Amazing

B. Interesting

C. Astonished

D. Frightening

7.People use first aid ............... Ease the victim’s paint & anxiety.

A. In order

B. So as to

C. Because

D. But

8.Would you mind .............. In the front of the Taxi, Mark?

A. Sit

B. Lớn sit

C. Sitting

D. Siting

II/ Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Someone stole my bike last night.

My bike…………………………………………………………………….

2. Can I sit here?

Would you mind if………………………………………………………...?

3. The hairdresser is cutting my hair this afternoon.

I am………………………………………………………………………….

4. ‘Do you like Marlon Brando?’ she asked.

She asked…………………………………………………………………….

Đáp án & Thang điểm

I/ Choose the suitable words or phrases to lớn fill in the blanks