Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

     

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi trung ương đà-la-ni.

Bạn đang xem: Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phân phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô sơn rô, tình nhân đề dạ, người yêu đề dạ, nhân tình đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, cha dạ ma na ta-bà ha, vớ đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ ta-bà ha. Bố đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị win yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía dưới để nghe Thầy trì tụng cùng tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ ngươi Đại-bi trung tâm đà-la-ni.

Xem thêm: Thuốc Giảm Cân Lic Giá Bao Nhiêu Tiền, Viên Uống Giảm Cân Lic Giá Bao Nhiêu

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam tế bào a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. Nhân tình Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát mãng cầu đát tỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha ý trung nhân đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà da đế29.Ma ha phát xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá xác định giá ra34.Mạ mạ phát ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phát sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ người yêu Đề dạ47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha vớ đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da77.Nam tế bào a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Nam mô Đại bi thảm Thế Âm Bô Tát

Chúc phần đa người an nhàn và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để đọc thêm quá trình tu tập thành đạo của Đức Phật thích Ca Mâu Ni và phần đa lời dạy kim cương ngọc của Ngài.)