Kinh phật nam mô a di đà phật

     
sử dụng Phím Tắt cho Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp sau Nghe bài bác Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính Gởi theo đám mây hương thơm Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ lại đạo Theo từ tánh làm cho lành cúng pháp giới bọn chúng sinh cầu Phật tự gia hộ Tâm tình nhân Đề vững chắc Xa bể khổ mối cung cấp mê Chóng quay về bờ Giác ( Xá rồi phát âm tiếp bài kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi vô thượng bố cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người cha lành tầm thường bốn loại Quy y tròn một niệm xong xuôi sạch nghiệp tía kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng im Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngời Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Kinh phật nam mô a di đà phật

ĐẢNH LỄ

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào tận hư không, phát triển thành pháp giới, quá hiện tại vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật người yêu Tát. ( 1 lạy ) Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực lạc quả đât đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán thay Am ý trung nhân Tát, Đại núm Chí người thương Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng nhân tình Tát. ( 1 lạy ) Chúng con xin chí thành Sám ân hận Xưa kia gây nên bao ác nghiệt Đều vì chưng vô thỉ tham sảnh si vày thân mồm ý phạt sanh ra hết thảy từ nay xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bầy Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện nay thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền Pháp thân tổng thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước ngay tắp lự ban cho. Phái nam Mô hương Vân Cái người thương Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung ương đà la ni. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, người yêu đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, Số đát mãng cầu đát toả. Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha chào bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà già, Ma phân phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha nhân tình đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế, Ma ha phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phát sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô đánh rô, người tình đề dạ người yêu đề dạ, ý trung nhân đà dạ người thương đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, Ta bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, Ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH bố NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phát truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam tế bào Thập Phương thường Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện to Trì tụng ghê A Di Đà bên trên đền bốn ơn nặng trĩu Dưới cứu vãn khổ tam trang bị Nếu gồm ai thấy nghe Đều phát bồ đề tâm Khi mãn báo thân này sanh qua cõi rất La5d. Nam tế bào Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu siêu nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp nặng nề tìm cầu Nay bé nghe thấy siêng trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật, bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT tởm A DI ĐÀ

( Hán dịch, nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cung cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi bạn điều thân quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, phần lớn vị đại đồ đệ như thế. Cùng hàng Đại ý trung nhân Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa người yêu Tát, Càn- Đà- Ha- Đề người tình Tát, Thường- Thinh- Tấn tình nhân Tát, thuộc với những vị Đại người yêu Tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng đến dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ phía trên qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là rất Lạc, trogn quả đât đó bao gồm Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện thời đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó bởi sao thương hiệu là cõi rất Lạc? bởi vì chúng sinh trong cõi đó không có bị hầu như sự khổ, chỉ hưởng phần đa điều vui, đề xuất nước kia tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi cực Lạc bao gồm bảy từng bao lơn, bảy từng rèm lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn hóa học báu bảo phủ giáp vòng, chính vì như vậy nên nước kia tên là rất Lạc. Xá Lợi Phất! Lại vào cõi cực Lạc tất cả ao bằng bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đầy đủ tám công đức, đáy thuần sử dụng cát kim cương trải làm đất.

Vàng bạc, lưu lại ly, ca sỹ pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường tất cả lầu gác cũng đa số nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao tất cả hoa sen mập như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh nắng xanh, sắc xoàn thời ánh sáng vàng, nhan sắc đỏ thời tia nắng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, sớm hôm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, hồ hết lấy đãi hoa đựng đầy đủ hoa tốt đem cúng nhịn nhường mười muôn ức Đức Phật nghỉ ngơi phương khác, đến giờ ăn uống liền trở về bổn quốc ăn uống cơm chấm dứt đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thông thường có những tương đương chim mầu sắc cute là thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó hôm mai sáu thời kêu giờ đồng hồ hoà nhã.

tiếng chim đó diễn nói đa số pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh vào cõi đó nghe giờ chim dứt thảy đầy đủ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ nhận định rằng những như thể chim kia thiệt là vì tội báo sanh ra. Bởi sao? bởi vì cõi của Đức Phật đó không có ba mặt đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên mặt đường dữ còn không tồn tại huống gì lại sở hữu sự thật. Phần đông giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn khiến cho tiếng pháp được tuyên lưu mà đổi thay hoá tạo ra sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió dịu thổi động các hàng cây báu và cồn mành lưới báu, có tác dụng vang ra giờ đồng hồ vi diệu, thí như trăm nghìn trang bị nhạc đồng một cơ hội hoà chung. Bạn nào nghe giờ đó thoải mái và tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! vị trí ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó bởi sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không xẩy ra chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, phải hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại mang đến nay, đã làm được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó tất cả vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử các là bực A La Hán, chẳng phải ính đếm mà có thể biết được, hàng người thương Tát chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó chiến thắng công đức trang nghiêm nhường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại vào cõi cực Lạc, đầy đủ chúng sinh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có tương đối nhiều vị bực tốt nhất sanh bửa xứ, số đó hết sức đông, chẳng đề xuất tính đếm nhưng mà hết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng số vô lượng vô hạn a – tăng – kỳ để nói thôi! Xá- Lợi- Phất! cùng sanh như thế nào nghe những điều trên đây, nên phải phân phát nguyện mong sanh về nước đó.

Ví sao? bởi vì đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng có thể dùng đôi chút thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sinh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện phái nam tử, thiện thanh nữ nhân làm sao nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc ba ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm tầm thường Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân sinh hoạt trước fan đó.

Xem thêm: Những Ý Tưởng Chụp Hình Cho Bé 1 Tuổi Tự Nhiên Nhất, 5 Lưu Ý Quan Trọng Khi Chụp Ảnh Cho Bé 1 Tuổi

Người đó cơ hội chết tinh thần không điên đảo, ngay tức thì được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy gồm sự ích lợi ấy bắt buộc nói đầy đủ lời như thế. Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời bên trên đó, cần phải phát nguyện sanh về cõi nước cực Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức ích lợi chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng tá Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số phần đông Đức Phật như vậy đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thật thà rằng: “ chúng sanh những người phải nên tin kinh: xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương Tây, có đức Vô Lượng- lâu Phật, Vô- Lượng- tướng mạo Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng Phật, Tịnh- quang Phật. Hằng hà sa số đầy đủ đức Phật như thế, đa số ở trên nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời trung thực rằng: “ bọn chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương Bắc, có đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sanh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số phần nhiều đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng:“ chúng sanh những ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương dưới, tất cả đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số số đông đức Phật như thế, những ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời trung thực rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- sơn Phật. Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, mọi ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng:“ chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! khu vực ý của ông nghĩ nạm nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! bởi vì nếu gồm thiện phái nam tử, thiện chị em nhân nào nghe khiếp này nhưng thọ trì đó, với nghe thương hiệu của Đức Phật, thời hầu như thiện nam giới tử thuộc thiện con gái nhơn ấy những được toàn bộ các tiên phật hộ niệm, phần nhiều được ko thối chuyển vị trí đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! mang lại nên các ông đều buộc phải tin dìm lời của Ta và của các đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! giả dụ có người đã vạc nguyện, bây chừ phát nguyện, đã phát nguyện ý muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy số đông đặng ko thối chuyển khu vực đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; địa điểm cõi nước kia, hoặc sẽ sanh về rồi, hoặc hiện thời sanh về, hoặc đã sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang đến nên những thiện nam giới tử, thiện thiếu phụ nhân nếu fan nào có lòng tin thời phải buộc phải phát nguyện sanh về cõi nước kia.

7. THUYẾT kinh RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức quan trọng nghĩ bàn của những đức Phật, những đức Phật này cũng ngợi khen công đức thiết yếu nghĩ bàn của Ta cơ mà nói lời này: “Đức ham mê Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, hoàn toàn có thể ở vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền trược, não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà lại Ngài hội chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì những chúng sanh nói ghê pháp nhưng tát cả trần thế khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta làm việc trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp cạnh tranh tin này, sẽ là rất khó! Đức Phật nói gớm này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng những vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều phấn kích tin dìm đảnh lễ Phật nhưng mà lui ra. Phật Nói ghê A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ quả đât Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ bọn chúng sanh; Lời phạt nguyện thề siêu sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng mang lại BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài người thương Tát cửa hàng Tự Tại người yêu Tát thực hành sâu sát pháp chén bát Nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, phải qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, nhan sắc chẳng khác gì Không, ko chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không đó là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng đều như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng tá “ ko “ của phần lớn pháp ấy không sinh không diệt, không bẩn thỉu không sạch, ko thêm ko bớt.

Cho đề xuất trong “ chân ko “ không tồn tại Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho tới không bao gồm ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không có cái hết vô minh; không có già chết, mà cũng không có cái hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ hội chứng đắc buộc phải Bồ tát y theo chén nhã ba la mật đa, vai trung phong không ngăn ngại, vì không ngăn ngại đề xuất không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong tía đời cũng y vào chén bát nhã ba la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho cần hiểu rõ Bát nhã ba la mật nhiều là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được không còn thảy khổ, chân thật không hư. Bởi vì vậy, nói ra bài chú bát nhã ba la mật đa, ngay tức thì nói bài xích chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đê, ý trung nhân đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam tế bào A Di Đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, vớ đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan nhiều Dà di nị dà dà na, Chỉ nhiều ca lệ – Ta bà ha ( 7 biến chuyển )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc vàng ròng, Tướng giỏi sáng ngời ko gì sánh, Bạch hào uyển đưa năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong tư bể lớn, rất nhiều hoá Phật vào hào quang, bọn chúng hoá người yêu tát cũng vô biên, bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát.

Nam mô Tây Phương rất Lạc trái đất Đại từ bỏ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam tế bào Quán nạm Âm người yêu Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Đại cụ Chí ý trung nhân Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một con đường nầy, Nhứt trung tâm niệm Phật khó khăn gì thoát ra, Vậy khuyên phải niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thật là hết sức cao. Tốt trừ tám vàn trần lao, Tham thiền tiệm tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng làm cho vua, vứt ngối vứt nước vô miếu mà tu, Xeta ra từ bỏ kiếp đã lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo đó mà. Trong lúc ngài bắt đầu xuất gia, tư mươi tám nguyện phạt ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, do thương nhân loại bất bình, cần chi đầu Phật nhưng đành bỏ ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện open nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành bố bảo đồ bọn thất trân. Lưu lại ly quả đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây vô cùng báu gồm chim siêu kỳ, quái gở cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà tất cả thệ một lời, xuất hiện cõi ấy tiếp người vãng sanh, Mười phương ai vạc lòng thành, Nhất trung ương mà niệm hòng danh của Ngài. Hằng ngày trong thời gian hôm mai, Niệm tự mười tiếng mang lại rày bố trăm, lúc đi, khi đứng, khi nằm, chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, Là chỗ Cực Lạc sinh sống miền Tây phương, Đến khi thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền óc chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm thong thả ngày ngày vui chơi, Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Nguyện mang lại lúc con sắp lâm chung Sạch trừ tất cả những chướng ngại Tận mắt thấy Đức A Di Đà ngay tức khắc được vãng sinh về cực Lạc Phật kia, bọn chúng hội phần lớn thanh tịnh bé liền từ thẳng hoa sen sanh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang hiền tiền trao nhỏ “ người tình đề ký kết “ Được Đức Như Lai lâu ký xong Con hoá rất nhiều trăm ức thân sức trí to lớn khắp mười phương tiện ích tất cả cõi bọn chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức hạnh hơn hết Phước đức tương đối nhiều cùng hồi phía Nguyện pháp giới rộng lớn cùng bọn chúng sanh Đều sanh sang nước Phật A Di Đà Nguyện diệt ba chướng cùng phiền óc Nguyện được trí huệ trong sáng nhất tất cả tội chướng các tiêu hết đời đời kiếp kiếp thường làm cho đạo tình nhân Tát Nguyện sanh về tây phương nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là bố mẹ Hoa nở thấy Phật được vô sinh Bậc người thương Tát là bạn bè không thoái lui Nguyện rước công đức nầy, Một lòng thịnh hành cho toàn bộ Con và tất cả chúng sanh, Đều được thành đạo phật cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, vạc lòng vô thượng. ( 1 lạy ) từ bỏ quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) trường đoản cú quy y tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy ko ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng lẹo tay hiểu )

HOÀ nam giới THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi hiểu tiếp )

Nguyện rước công đức nầy, nhắm đến khắp tất cả, Đệ tử và bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.